Historie - Jiskra VEBA Machov

40. LET ODDÍLU KOPANÉ 1956 - 1996

Kopaná se v Machově začala hrát již po I. Světové válce kolem roku 1923 – 1924. Hrály se jen přátelské zápasy. Oddíl však neměl vybavení ani hřiště. Fotbal se hrál například na “Ulehlých“ u Končin, na louce u Adamů a nakonec i na pozemku, na němž je nyní hřiště u hasičské zbrojnice v Nízké Srbské. Víme, že se hrálo v bílých košilích a bílých trenýrkách s hvězdou na levé straně dresu. Tato výstroj byla majetkem hráčů. Oddíl však zanikl, když nebylo možné zajistit stálé hřiště, a několik hráčů odešlo z Machova za prací. Další pokus o založení oddílu přišel až na počátku II. světové války, v letech 1938 – 1939. Fotbal se hrál na hřišti v Nízké Srbské. Naši hráči oblékali dresy v barvách “železné Sparty“ – bílé trenýrky a rudé tričko s názvem oddílu SK Bor. Ani v této době však nebyly hrány řádně organizované soutěže, nýbrž jen přátelské zápasy s okolními oddíly. Nejčastějšími soupeři byly Sokol Žďárky, SK Petrovice a SK Suchý Důl. V roce 1941 však odešla většina hráčů na nucené práce do Německa a to opět znamenalo konec činnosti.

Ve válce tedy činnost ustala a k založení současného oddílu došlo až v roce 1956. Popud dala rivalská utkání Lhota – Machov, Meta Machov – jiné závody Mety (nyní Veby). Dne 26. 3. 1956 se sešel v Závodním klubu v Machově přípravný výbor za účelem založení oddílu.

Schůze se zúčastnilo 25 zájemců o fotbal a byl zde ustaven výbor oddílu kopané v následujícím složení:

Předseda: KLIMEŠ Josef
Místopředseda: RUDOLF Karel
Jednatel: VOLAVKA Jiří
Pokladník: BITTNAR Stanislav
Hospodář: BOHADLO František
Trenér: KRTIČKA Jiří
Členové výboru: DUCHÁČ Josef
HUBKA Josef
LECNAR Václav
VRBA Karel
WINTER Karel

Oddíl byl ihned přihlášen do jarní soutěže 1956. Všechny své zápasy odehrál na hřištích soupeřů. Další schůze výboru se uskutečnila na louce, kde se v současné době nachází náš sportovní areal. Podle přípravného projektu se na ní vyměřilo hříště a rozhodlo se o jeho výstavbě. V letní přestávce se tedy začalo s budováním. Na šatnu byl upraven bývalý výměnek u Hrubých, který byl i se stodolou a pozemkem pro hříště zakoupen. Až do výstavby sociální zařízení sloužil jako umývárna okolo tekoucí potok. Dne 12. Srpna t. r. bylo hřiště otevřeno propagačním utkáním prvního družstva našeho oddílu se starou gardou Machova.

Za starou gardu nastoupili:

KULICH Vendelín, KUBEČEK Josef, KUBEČEK Bohuslav, VRBA Karel, VOLAVKA Václav, DOSTÁL Miloš, KLIMEŠ Václav, DUCHÁČ Josef, KRBA Josef, TAUC Ladislav, HUBKA Jaroslav a PUNAR František.

Za první mušstvo hráli:

WINTER Karel, VÍTEK Václav, ŠULC Jaroslav, WINTER Josef, KRTIČKA Stanislav, DOSTÁL Bohumil, KUBEČEK Václav, JIRÁSEK Stanislav, WINTER Karel II, KRTIČKA Jiří a VOLAVKA Jiří.

Zápas skončil vítězstvím prvního mužstva 9 : 2.

Od tohoto okamžiku se začaly odvíjet dějiny machovského organizovaného fotbalu na právě vybudovaném sportovním kolbišti. Hřiště a příslušenství bylo postupně upravováno a přestavováno až do současné podoby.

Obr. Rozšiřování hrací plochy

Obr. Nově vybudovaný areál kabin

První podstatnou změnou bylo vybudování kabin, které nahradily naprosto nevyhovující prostory ve starém výměnku. Ten byl posléze zbourán. Ke konci 60. Let došlo k dalšímu zlepšení. Konečně přestalo mytí v potoce, protože se nám podařilo vystavět zděné sociální zařízení. V té době bylo též instalováno kovové zábradlí podél hřiště. V roce 1973 byla vybourána stodola, a na jejíž místě vyrostl další objekt: skladovák s novou pokladnou. Areál byl uzavřen vstupní branou s nápisem JISKRA Machov.

Obr. Restaručního zařízení v nových kabinách

Za účelem zkvalitnění herních podmínek se v 1975 přistoupilo k rozšíření hrací plochy. Hřiště dostalo současné rozměry 60 x 100 m. Původní dřevěné brány ustoupily novým kovovým, do kterých se střílí góly doposud. Se záměrem vylepšit prostředí i pro diváky jsme na břehu nad hrací plochou odstranili letité dřevěné lavičky, a na jejich místě byla zbudována zastřešená tribuna. Současně s tím došlo i k zaplocení spodní části hřiště. Tyto akce byly uskutečněny v rámci připrav na spartakiádu v roce 1980. Ve 2. Polovině 80. let byla v pravém rohu u koupaliště odebrána zemina za brankovou čarou. Důvodem bylo získání většího prostoru kolem hřiště a zamezení hromadění dešťové vody v tomto koutě. V návaznosti na to byly za spodní brankou zabetonovány sloupy a na ně připevněna ochranná síť. Potom následovalo několik let, kdy se prováděla pouze běžná údržba areálu bez dalších stavebních aktivit. První větší akcí po této přestávce bylo zatravnění hrací plochy před oběma brankami. Tyto úpravy byly prováděny ihned po skončení jarní části soutěží. Nově osetý trávník bylo nutné přes letní přestávku pravidelně zavlažovat pomocí stříkačky a hadic, které nám zapůjčili hasiči z Nízké Srbské. První tři zápasy podzimního kola jsme proto museli odehrát na hřištích soupeřů. Naším velkým letitým snem, jež se nám po nemalých problémech v letech 1991 – 1995 podařilo uskutečnit, bylo postavení nových zděných kabin navazujících na stávající sociální zařízení, s tribunou a společenskou místností v patře. Materiál na stavbu byl střádán již několik let předem. Roku 1993 došlo ke zbourání tribuny, kteránesplnila naše původní očekávání a diváci na ni téměř nenašli cestu. Prkna a plechová krytina nám též posloužila, a to ke stavbě střechy nové budovy. Převážnou část finančních prostředků si musel oddíl obstarat z vlastních zdrojů, neboť TJ Jiskra Veba Machov, které je náš oddíl součástí, v té době investovala veškeré prostředky do rekonstrukce bufetu Kukulda. 38 000 Kč nám nakonec uvolnil ekonomický odbor Českomoravského fotbalového svazu, menší příspěvek jsme obdrželi i od Okresního fotbalového svazu. Bezplatně nám byla poskytnuta pomoc při zednických pracech firmami Stafido a Stavební práce Klimeš. Samozřejmě děkujeme i dalším firmám, které nám pomohly při méně rozsáhlých pracech. V průběhu stavby, jež byla prováděna převážně brigádnicky, odpracovali členové oddílu a příznivci 4 791 hodin. Všem zúčastněným za to patří dík. Nejvíce pak těmto pánům: Lokvencovi Stanislavovi st., Krtičkovi Milanovi st., Kubečkovi Jiřímu, Kubečkovi Bohuslavovi ml. a Begovi Ladislavovi st..

Každý z nich odpracoval nejméně 255 hodin. Objekt byl zkolaudován 24. 10. 1995 a předán do užívání oddílu. Myslíme si, že se nám podařilo dobré dílo, a že jste i Vy s jeho provozem spokojeni. V blízké budoucnosti plánujeme oplocení zbývající části sportovního areálu, rozsáhlé terénní úpravy a zbudování tanečního parketu. Za uplnynulých 40 let se nám díky pochopení a nezměrnému úsilí členů oddílu podařilo vytvořit sportovní areál, který nám může závidět celé okolí.

Celou činnost fotbalového klubu vždy řídil řádně voleny výbor. V jeho řadách se postupně vystřídalo nemálo obětavých příznivců kopané. Hlavním úkolem tohoto orgánu je zajistit řádný průběh všech soutěží a v neposlední řadě obstarat dostatek finančních prostředků, potřebných pro chod oddílu. Peníze se sháněly různým způsobem. Aktivitou vlastní členské základny, tím, že se pořádaly plesy, karnevaly či taneční zábavy, sbíral se železný šrot, prodávalo se seno ze stráně nad hřištěm apod. Ne všechny naše záměry získání peněz však měly zdárný konec. Např. akce s pěstováním vánočních boroviček. Úsilí lčenů klubu zhatilo nejprve suché počasí a zkzu celé výsadby dokonal nekontrolovatelně rozšířený oheň. Nějaké finance jsme obdrželi i za pronájem reklamních ploch či dotacemi z nadřízeného orgánu, částečně i příspěvky od obce a závodu Veba. Peněz nebylo nikdy nadbytek, ale dnešní situace v získávání sponzorů se nám nedaří podle našich představ. Myslíme si, že nám v tom snad pomůže získání právní subjektivity oddílu, na které se nyní pracuje.

Současný jedenáctičlenný výbor oddílu pracuje v tomto složení:

Předseda: BARTOŇ Libor
Místopředseda: WINTER Karel
Jednatel: HOFMAN Miroslav
Pokladník: KRTIČKA Jiří
Hospodář: KRTIČKA Milan st.
Zapisovatel: BARTOŇ Josef
Členové výboru: BEGA Ladislav st.
DUCHÁČ Jan
KUBEČEK Bohuslav ml.
KUBEČEK Jiří
LOKVENC Stanislav st.

Je dobré připomenout, že z našeho výboru vzešli dlouholetí členové nám nadřízeného okresního orgánu. Byli jimi pánové Thér Jaroslav a Bartoň Josef. Pan Thér tam působil celých 28 let.

Obr. Autobus, který nás vozí k našim zápasům

Po mnoho let se k dopravě na utkání využívalo autobusů ČSAD. Žáci byli několik roků vozeni i nákladním autem polické Veby. V počátcích jezdil autobus pro velký zájem veřejnosti i s vlekem. Památné však jsou i pěší pochody fanoušků přes hory k zápasům s Božanovem. Později, z důvodu úspory prostředků všech oddílů TJ a pro větší operativnost zajistila Tělovýchovná jednota Machov vlastní starší autobus. V současné době jezdí již třetí v pořadí. Protože však TJ jako celek nemá zájem dále autobus provozovat, nabídla našemu klubu, že mu vozidlo po získání právní subjektivity převede. Autobusy vždy potřebovaly řádnou údržbu. Členové TJ, převážně z našeho oddílu, na nich odpracovali nemálo hodin. Před získáním osvědčení o technickém stavu vozidla v letošním roce věnovali údržbě dobrovolníci z našich řad na 230 hodin. Za to, že autobus brázdí dál naše cesty, se nejvíce zasloužili pan Lokvenc Stanislav st. a Šorfa Jiří.

V úvodu do další části textu znovu prosíme o pochopení všechny a omlouváme se těm, jejichž jména se do textu nedostala. Nestalo se tak z vůle autorů, ale pro nedostatek dokumentů, jejichž podstatná část se nám ztratila z klubovní skříňky po uzavření hotelu Bor. Lidská pamět žel není dokonalá. Zdárný chod oddílu by byl těžko možný bez práce těchto nejmenovaných. Děkujeme Vám. Nyní nahlédněme k samotné sportovní činnosti. Jarní kolo při našem prvním soutěžním vstupu v roce 1956 skončilo pro naše muže nečekaně dobře. Byli jsme druzí za Stárkovem pouze horším brankovým poměrem. I v dalších letech jsme dosahovali slušných výsledků. Jako vítězové okresní soutěže Broumovska jsme byli po územní reorganizaci v letech 1959 – 1960 zařazeni do náchodského okresního přeboru. Předcházel tomu spor s novým fotbalovým svazem. Od té doby jsme, až na dvě epizody, stýlám účastníkem okresního přeboru. Koncem 50. Let bylo ustaveno i žákovské družstvo a později i dorostenecké.

Obr. A mužstvo – rok 1956

Tato tři družstva hrají okresní soutěže nepřetržitě, výjimkou je pouze ročník 1982/1983, kdy pro nedostatek hráčů nebyl přihlášen dorost. Hráčský kádr všech družstev byl po celé bodobí v převážné míře tvoře fotbalisty z Machova, Bezděkova a Vysoké Srbské. Byly však i doby, kdy nám pomáhali hráči z Náchoda, Hronova, Police i od jinud. Vzpomínáme na Náchoďáky Žaluda, Vejmana, Nývlta, Preclíka, Šandu či Poláčka, Hronováky Volavku Jar., Kozu, Nyklíčka, a Poleje či polické hráče Krtičku Jar., Ležíka, Poura, Khoma, Slováka Jar., Geislera, Steinera V., Slováka Rad. A Dostála. Z ostatních pak na Pfeifera a Cipra.

Obr. A mužstvo 1971

Naše barvy dosud hájí bratři Čechové z Hradce Králové a z Police hostující Skalický. Přicházely dílčí úspěchy, ale i porážky. Dospělí jen díky reorganizaci neopustili v roce 1968 okresní přebor. Pohár hořkosti však byl naplněn v sezózně 1991/1992, kdy první družstvo “spadlo“ do okresní soutěže. Zpátky do přeboru se probojovalo až v roce 1994 z druhého místa, při horších vzájemných utkáních se Stárkovem, jen díky tomu, že se současně nepřihlásil do příštího ročníku Broumov B. Muži běžně končili ve středu tabulky a na svůj výraznější úspěch zatím čekají. Dorostenci příjemně překvapili 1980/1981 a 1988/1989, kdy obsadili druhá místa. Jindy bývala jejich konečná umístění výrazně horší. Stejně jako u dorostu měla umístění žákovského družstva značné výkyvy. Od nepopulárních posledních míst až po úspěšné období mezi lety 1984 a 1989. V sezónách 1986/1987 i v následujících vyhráli dokonce svou skupinu. V boji o titul okresního přeborníka neuspěli po porážkách venku a remízách doma nejprve s Červeným Kostelecem a v roce 1988 se Stárkovem. Někteří z našich žáků se dostali i do okresních výběrů. Namátkou jmenujeme: Bartoně Libora, Jansu Břetislava, Lantu Vojtěchu, Begu Petra a Šulce Petra. V krajském výběru dorostu nastoupil Krtička Milan st.. Družstva žáků a dospělých se téměr pravidelně zúčastňují okresního poháru, který je brán jako příprava na novou sezónu. Mužům se podařilo dvakrát postoupit do semifinále, kde skončili na Červeném Kostelci A. Mimo oficiální soutěže uspořádá náš klub letos již patnáctý ročník žákovského turnaje “O putovní pohár osvobození“.

Přehled dosavadních vítězů trvale putovního poháru:

SK Babí 1990, 1991, 1992, 1993, 1994
Jiskra Olivětín 1982, 1983, 1984, 1987
Spartak Police 1986, 1995
Jiskra Machov 1985, 1988, 1989

Obr. Stran 8-9

Nepravidelně jsou též organizována utkání neregistrovaných či zápasy “starých pánů“. Nejčastějším soupeřem staré gardy je SK Babí a Spartak Police. Několikrát hrála s týmem Epidemiku z náchodské nemonice. Hřiště je propůjčováno i k zápasům hasičů, závodů firem apod. Fotbal potřeboval i další zabezpečení. O zdravotní stav na hřišti zraněných hračů se nám dlouhá léta staraly členky machovského Červeného kříže. V posledních letech pouze paní Bittnarová. Nemyslitelný je chod bez řádně připravené hrací plochy, o niž se starali nejvíce naši hospodáři: Bohadlo František, Štorkán Karel, Heinzel Ondrej, Vítek Josef a Krtička Milan st.. Nad kasou nám bděli Bittnar Stanislav, Vovec Jan, Šolc Václav st., Krtička Blahoslav, Bitnnar Jan, Rathovský Viktor a Krtička Jiří. Na místě předsedů oddílů se vystřídali mimo jiné: Klimeš Josef, Rudolf Karel, Bartoň Josef, Kejdana Stanislav, Krtička Jiří, Váně Jaroslav, Létal Stanislav a Bartoň Libor. Zato jednatelé klubu byli za celých 40 let klubu pouze dva. Od založení oddílu do roku 1978 Volavka Jiří a po něm Hofman Miroslav. Jedním z nejdůležitějších činitelů, který ovlivňuje výkony družstev, je trenér. I těch se za uplynulá léta vystřídalo u žáků, dorostu a mužů nemálo. Vzpomněli jsme si na Krtičku Jiřího, Volavku Václava, Brože Karla, Wintera Karla, Palatu Jiřího, Slováka Jaroslava, Váně Jaroslava, Krtičku Milana st., Pfeifera Jindřicha, Pruše Ivana, Létala Stanislava, Martince Josefa, Bartoně Libora, Begu Ladislava st. a Hubku Jaroslava. Současným trenérem žáků je Kubeček Bohuslav ml., dorostu Ducháč Jan a mužů Pokorný Ota.

Střípky z klubu:

Název klubu: TJ JISKRA VEBA MACHOV
Klubové barvy: MODRÁ A BÍLÁ
Vlajka: MODROBÍLÝ TROJÚHELNÍK S MÍČEM A NÁPISEM JISKRA MACHOV
Nejstarší člen oddílů: Bittnar Jan (*1922)
Nejmladší člen oddílu: Purtig Jakub (*1988)
Nejvěrnější fanoušek: Kubeček Bohuslav st.
Nejlepší střelci: Čech Vladislav
Kubeček Bohuslav ml.

Od založení oddílu prošlo naším klubem na 500 hráčů a funkcionářů.

Obr. Družstvo můžu 1996 plus tabulka

Dorost plus tabulka

Žáci plus tabulka